Условия за ползване

 Общи условия

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

С използването на сайта Вие гарантирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да сключите и да бъдете обвързани с тези условия.

Интернет страницата (уеб сайтът) "Magnit.bg" е разработен и се поддържа от “МАГНИТ БГН” ЕООД със адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 99, e-mail адрес  magnit.bg@abv.bg, наричано по-долу за краткост Дружеството.
Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Рекламодателя,  Дружеството и потребителите (Вас) на Интернет страницата (уеб сайта)"Magnit.bg" във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за трите страни.

Друйеството може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.   

 

Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Браузър е софтуерно приложение,  което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
Уебсайт  ("website") e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която при изписване на електронния адрес "Magnit.bg" се зарежда във вашия браузър.
Интернет страница е обособена част от уебсайт.
Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер,техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си  или е достигнало до интернет страницата  чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.).
Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.
Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителският профил е обособена част от уебсайта "Magnit.bg", съдържаща информация за Потребителя, изисквана от  Дружеството, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от Дружеството,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име(емайл) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта "Magnit.bg" с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.

Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява съществуването на договор между  Потребителя и Рекламодателя. Валидният Ваучер съдържа уникален номер, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.
Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на Дружеството, който промотира собствения му продукт или услуга чрез продажбата на Ваучери.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. 

Предмет на договора

1. "Magnit.bg" предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си "Magnit.bg" .
2. Договорът, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от "Magnit.bg", е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба. 

3Дружеството  единствено и само поддържа интернет сайта"Magnit.bg", като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Дружеството  или трети лица, подизпълнители в сайта "Magnit.bg";
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на  Дружеството.                                     

- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта "Magnit.bg", независещи от екипа на същия.

4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на"Magnit.bg". Когато потребителят промени потребителското си име, "Magnit.bg" не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Magnit.bg" за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да извлича чрез технически средства или по технически начин, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на"Magnit.bg", както да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на "Magnit.bg".

7. Потебителят се задължава да защитава и предпазва САЙТАДружеството, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ограничи евентуалните задължения на  Дружеството до сумата, заплатена за използваните услуги.


Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на ваучери
       

  1. При закупуване на Ваучер и извърщване на превод, ние обработваме Вашата заявка за плащане, а Вие получавате ваучер за използване на офертата в страницата "моите ваучери" в профила си.
  2. Ако по някаква причина дадена офертата отпадне, не съществува никакъв риск - потребителят плаща само за оферта, която е влязла в сила и за която е получил ваучер в профила си!
  3. Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на Ваучера. Ако потребителят е отишъл при Рекламодателя след изтичане срока на валидност на Ваучера, Рекламодателят не е длъжен да предостави на потребителя стоката или услугата.
  4. Услугите по закупения ваучер се извършвант  спрямо възможностите за свободни часове на изпълнителя. Възможностите за услугата се уточняват при предварителното запазване на час. Купувачът на ваучера приема задължението си да се съобрази с възможностите на изпълнителя на услугата по ваучера. 
  5. За да закупите Ваучер, от Вас се изисква да имате профил и парола. За да ползвате Сайта ви е необходим профил. Ваша остава отговорността за всички действия, резултат на използването на Сайта през Вашия профил и Вие се задължавате при използването му да спазвате всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото Вие се задължавате да уведомявате"Magnit.bg" незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и  да поддържате информацията в профила Ви актуална. Вие ще бъдете отговорни за всяка комуникация и всички действия, които се случват през Вашия профил, включително и тези, които са извършени без Ваше позволение. Съответно, Ваша ще бъде отговорността да вземете необходимите мерки незабавно в случай, че някоя парола е била открадната, за нея е изтекла информация, има риск да е узната от трети лица или по друг начин е била използвана без Вашето съгласие.

С подаването на поръчка за Ваучер за стока или услуга, Вие отправяте предложение до Рекламодателя за закупуването на Ваучера/-ите, който/ито сте избрали при условията, описани в този Договор и във Ваучера. Ваучерът, който закупувате, може да бъде използван за покупката на стоки или услуги от продавача му, наричан в настоящия договор "Рекламодател". Рекламодателят е продавачът на стоките и услугите, предмет на Ваучера и само Рекламодателят е отговорен за приемането на Ваучера, като разменно средство при Вашата покупка.

 

Защита на лични данни

1.  Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Дружеството обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай  Дружеството има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
4.  Дружеството събира и използва информацията за потребителите  единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.
5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, под условие.
6. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
7.  Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

 

Условия за обслужване:

1. Предлагани услуги и стоки:
Предлаганите в "Magnit.bg" продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, отстъпка, както и фирмата-доставчик / Рекламодателя.
2. Ценова политика:
Всички обявени цени в "Magnit.bg" са в български лева. Цените са крайни, с включено ДДС.

 

3.Рекламации

 „Magnit.bg”възстановява пари на клиентите единствено и изключително само, когато:

- На клиентът му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден своевременно заплатен ваучер.